Tarifs Shiatsu

Shiatsu (1 heure)

...............       55€  

__________________________

Shiatsu crânien   

(30 minutes)

Epaules, nuque, visage, crane

...............       30€  

__________________________

Shiatsu mains et pieds   

 (30 minutes) 

...............       30€  

__________________________

Shiatsu Assis ou AMMA

(20 minutes)

...............       20€  

__________________________

Cours ( 3 personnes minimum )

 

DO IN   (1 heure)     15 euros/pers. 

    CHI KUNG (1 heure) 15 euros/pers.